Messuyhteisön säännöt

 

Sleyn Turun Lutherin kirkon messuyhteisön säännöt

22.8.2019

1 §

Paikallisen messuyhteisön nimi on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sleyn) Turun Lutherin kirkon messuyhteisö. Messuyhteisön kotipaikka on Turku.
Sleyn hallitus hyväksyy anomuksen perusteella messuyhteisön työyhteyteensä. Mahdollisen toiminnan loputtua myös se kirjataan Sleyn hallituksessa.

2 §

Messuyhteisön tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan.

Messuyhteisö pitäytyy kaikessa toiminnassaan Pyhään Raamattuun ja siinä ilmoitettuun Jumalan Sanaan sekä evankelis-luterilaisen kirkon kaikkien tunnustuskirjojen oppiin. Pyhä Raamattu asetetaan aina ensimmäiselle sijalle kaiken perustaksi.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi messuyhteisö tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alueensa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien kanssa:
a) järjestää jumalanpalveluksia, evankeliumijuhlia, raamattuluentoja ja – päiviä, lähetysjuhlia ja tapahtumia, jäseniltoja, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
b) hoitaa Sleyn paikallista rukoushuonetta sekä muita messuyhteisön alueella olevia kokoustiloja piirin yhteiset tilat pois lukien, esim. leirikeskus;
c) levittää Sleyn kirjoja, lehtiä, adresseja, äänitteitä ym.
d) perustaa raamattu-, lähetys- ja muita pienpiirejä, kuoroja ja muita musiikkiryhmiä, nuortenryhmiä, pyhäkouluja, varhaisnuorten ryhmiä sekä muita mahdollisia ryhmiä
e) hankkii varoja Sleyn toiminnan tukemiseksi kolehdein, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia
f) toimii yhteistyössä piirin työntekijöiden ja oto-saarnaajien kanssa
g) toimii muillakin samanlaatuisilla tavoilla

5 §

Messuyhteisön jäseneksi otetaan jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu elämässään yhdistyksen tarkoitukseen ja toiminnan perustaan.
Messuyhteisön jäsenen tulee pyrkiä omalla toiminnallaan, kuten lahjoituksin, testamentein, kirjoituksin, suullisen todistuksen kautta, ym., auttamaan Sleyn tarkoituksen toteuttamista.
Messuyhteisön jäsenet hyväksyy messuyhteisön johtokunta.
Messuyhteisön jäseniä tiedotetaan aktiivisesti.

6 §

Messuyhteisön asioita hoitaa Sleyn ohjeiden ja messuyhteisön kokousten päätösten mukaisesti johtokunta, johon kuuluu 6-12 messuyhteisön vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista ainakin yksi
on mahdollisen nuorten ryhmän tai opiskelijaryhmän jäsen. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Johtokunnan jäsen voi toimia johtokunnassa vain kolme peräkkäistä kautta kerrallaan (vuoden 2019 vuosikokouksesta alkaen).
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka tehtävät voi hoitaa sama henkilö. Johtokunta voi ottaa myös muita vastuuhenkilöitä eri tehtäviin.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puolet ja vähintään neljä johtokunnan jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7 §

Messuyhteisön vuosikokous pidetään ennen maaliskuun 15. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a) esitetään tilit, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään messuyhteisön puolesta annettavasta tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle:
b) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sijaan;
c) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
d) vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintavuodeksi sekä laaditaan sitä seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivat ja kirjataan ylös mahdollisesti jo tiedossa olevat ja messuyhteisön toimintaan vaikuttavat suuremmat tilanteet ko. piirin tasolla tai valtakunnalliset juhlat
e) päätetään messuyhteisön jäsenmaksusta
f) päätetään muista esille tulevista asioista.
Vuosikokouksessa äänioikeus on vain jäsenmaksun maksaneilla messuyhteisön jäsenillä.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/5 messuyhteisön jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää anomuksessa mainitun asian käsittelemistä varten.

8 §

Messuyhteisön vuosikokous kutsutaan koolle lehti-ilmoituksella Sanansaattajassa. Messuyhteisön vuosikokouksesta tiedotetaan myös muilla tavoilla.
Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ja ylimääräisestä kokouksesta vähintään kolme päivää ennen vuosikokousta.

9 §

Messuyhteisön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on johtokunnan jätettävä toiminnantarkastajille tammikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien on kahden viikon kuluessa palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle.

10 §

Messuyhteisön sääntöjen muuttamisesta päättää messuyhteisön vuosikokous vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Sääntömuutos on alistettava Sleyn hallituksen hyväksyttäväksi.

11 §

Messuyhteisön lopettaessa toimintansa luovutetaan sen hoidossa olevat varat Sleylle.